การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรื่อ...

เรื่อง     แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนไม่เกิน 141,314,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ประชุมมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564


บริษัทฯ ขอรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

 

1. ระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.

 

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 จองซื้อผ่านบริษัทฯ

2.1.1 การนำส่งโดยตรง ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน ได้ในระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ได้ที่ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 063-114-4445

2.1.2 การนำส่งทางไปรษณีย์(ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น) ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน ได้ทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ดังนี้ คุณ สรัลยา น้อยใจบุญ (เลขานุการบริษัท) บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 063-114-4445

 

เอกสารดังกล่าวต้องมาถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บที่มุมซองว่า “การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับผู้จองซื้อที่นำส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน เท่านั้น

 

หากผู้จองซื้อได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อคุณสรัลยา น้อยใจบุญ ได้ที่เบอร์
063-114-4445 เพื่อแจ้งข้อมูลยืนยันการจัดส่งเอกสาร

2.2 จองซื้อผ่านระบบ Digital Subscription (DSS) โดยบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน (Broker/Custodian) ของผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ดำเนินการ

 

3. ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

 

4. อัตราการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม

 

ทั้งนี้ หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมเอกสารประกอบเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามด้านล่างนี้

 

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 

ทางบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนที่ระบุในหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-0137137-8