การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ภาพรว...

ภาพรวมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบรายการออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิกับบุคคลอื่น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยสุจริตและเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ

 1. สร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายในด้านโฆษณา และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น และลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
 3. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. พึงมีส่วนร่วมที่จะทำนุบำรุงชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส ตามโอกาสอันสมควร

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. การประหยัดพลังงานในสำนักงาน

บริษัทสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการเลือกใช้ผนังกระจกในบริเวณพื้นสำนักงาน เพื่อเป็นการอาศัยแสงธรรมชาติช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน รวมถึงการปรับตั้งอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ หรือเมื่อเลิกใช้งาน ปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

 1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยแยกถังออกเป็นขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล (เช่น กระดาษชนิดต่างๆ กล่องกระดาษ ลังกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 1. การลดการใช้พลาสติกในสำนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้พนักงานรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า บริษัทรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกในสำนักงานเพื่อลดขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้พนักงานใช้ภาชนะ เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ที่สามารถล้างและใช้ซ้ำได้ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดผลกระทบการเกิดภาวะโลกร้อนได้

 1. การประหยัดกระดาษ

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง Email, Internet หรือ Share Drive และในส่วนของเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษใหม่ บริษัทได้นำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้้ซ้ำหรือที่เรียกว่า กระดาษ Reuse มาใช้ เพื่อเป็นการลดและประหยัดการใช้กระดาษในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษ

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ

 1. สร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายในด้านโฆษณา และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น และลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
 3. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. พึงมีส่วนร่วมที่จะทำนุบำรุงชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส ตามโอกาสอันสมควร

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

 1. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเคารพในความหลากหลาย เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา และเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

 1. การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและทั่วโลก บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของพนักงานจากการติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

 • บริษัทให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
 • บริษัทจัดให้มีจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ภายในสำนักงาน
 • บริษัทได้มีการปรับเวลาการทำงานในสำนักงาน และอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home)
 • บริษัทจัดให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนการออกกองถ่ายทำ
 1. ความห่วงใยสุขภาพและอนามัยของพนักงาน

บริษัทคำนึงถึงสวัสดิการด้วยความห่วงใยสุขภาพและอนามัยของพนักงาน นอกเหนือจากจะสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

 • จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพให้กับพนักงาน
 • จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทุกวันทำงานช่วงเช้าและเย็น รวมถึงการจัดการขยะ
 1. การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความใส่ใจในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแทรกกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ผสานการทำงานและการผ่อนคลายเข้ามาในการทำงานซึ่งจะช่วยลดความเครียดระหว่างวันได้

 1. การทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัทมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิผล ทางธุรกิจให้ดีขึ้น อีกทั้งระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมีส่วนช่วยให้มีสุขภาพชีวิตดีและสุขภาพจิตดี ส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสได้ความคิดใหม่ๆ มีแนวคิดใหม่ๆ งานมีความหลากหลาย

การกำกับดูแลกิจการ