การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การปร...

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และแบบเสนอวาระการประชุม

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการ และแบบเสนอชื่อกรรมการ

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และแบบเสนอวาระการประชุม

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการ และแบบเสนอชื่อกรรมการ

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ทาวเวอร์แกรนด์พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประขุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประขุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประขุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด