ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 พ....
16 พ.ค. 2567 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
10 พ.ค. 2567 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
7 พ.ค. 2567 สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม
3 พ.ค. 2567 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
29 เม.ย. 2567 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
29 มี.ค. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน อ่านเพิ่มเติม
29 มี.ค. 2567 แจ้งการลาออกของ CFO อ่านเพิ่มเติม
25 มี.ค. 2567 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
22 มี.ค. 2567 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
15 มี.ค. 2567 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
29 ก.พ. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การลดทุน การเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2567 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำปี 2566 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2567 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การลดทุน การเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
22 ม.ค. 2567 แจ้งการลาออกของกรรมการ (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
22 ม.ค. 2567 แจ้งการลาออกของกรรมการ อ่านเพิ่มเติม
12 ม.ค. 2567 แจ้งการลาออกของกรรมการ อ่านเพิ่มเติม
12 ม.ค. 2567 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
19 ธ.ค. 2566 ประกาศวันหยุดประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2566 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
2 ต.ค. 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
7 ก.ย. 2566 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
31 ส.ค. 2566 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 2566 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO (ยกเลิก template) อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2566 แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2566 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2566 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
4 ก.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อ่านเพิ่มเติม
19 พ.ค. 2566 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
9 พ.ค. 2566 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
27 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
23 มี.ค. 2566 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2566 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
27 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
27 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
27 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
27 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
10 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
9 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
20 ธ.ค. 2565 ประกาศวันหยุดประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
9 ธ.ค. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ย. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
17 ส.ค. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
8 ก.ค. 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อ่านเพิ่มเติม
24 พ.ค. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
11 พ.ค. 2565 แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกระทรวงพาณิชย์ อ่านเพิ่มเติม
6 พ.ค. 2565 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
27 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
11 เม.ย. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
1 เม.ย. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
31 มี.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
29 มี.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
25 มี.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
25 มี.ค. 2565 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
2 มี.ค. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
2 มี.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ การลดทุน การเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ.65 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ การลดทุน การเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ.65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ.65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ.65 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
28 ม.ค.65 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก อ่านเพิ่มเติม
20 ม.ค. 65 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ่านเพิ่มเติม
29 ธ.ค. 64 ประกาศแจ้งวันหยุดประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
30 พ.ย. 64 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
30 พ.ย. 64 แจ้งการลาออกของกรรมการ อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
17 ก.ย. 64 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 64 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 64 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท อ่านเพิ่มเติม
9 ก.ค. 64 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ่านเพิ่มเติม
18 มิ.ย. 64 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) อ่านเพิ่มเติม
21 พ.ค. 64 แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์บริษัท อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 64 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ค. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
11 พ.ค. 64 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
6 พ.ค. 64 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การจองซื้อ และการรับชำระเงิน (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
28 เม.ย. 64 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) อ่านเพิ่มเติม
27 เม.ย. 64 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้น อ่านเพิ่มเติม
27 เม.ย. 64 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
4 มี.ค. 64 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
1 มี.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
1 มี.ค. 64 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน อ่านเพิ่มเติม
1 มี.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม
1 มี.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
1 มี.ค. 64 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
22 ม.ค. 64 ประกาศแจ้งวันหยุดประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม
30 ธ.ค. 63 ประกาศแจ้งวันหยุดประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
16 พ.ย. 63 ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ่านเพิ่มเติม
16 พ.ย. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 อ่านเพิ่มเติม
16 พ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
16 พ.ย. 63 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
29 ก.ย. 63 แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ต่อกระทรวงพาณิชย์ อ่านเพิ่มเติม
23 ก.ย. 63 แจ้งการครบกำหนดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อ่านเพิ่มเติม
1 ก.ย. 63 กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
31 ส.ค. 63 แจ้งความคืบหน้าข้อพิพาทของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 63 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
29 ก.ค. 63 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม
16 ก.ค. 63 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
15 ก.ค. 63 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านเพิ่มเติม
15 ก.ค. 63 กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
2 ก.ค. 63 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
17 มิ.ย. 63 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
16 มิ.ย. 63 แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
11 มิ.ย. 63 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน โอนทุนสำรองตามกฎหมาย เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น(รวม Par) ลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้น และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
11 มิ.ย. 63 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
2 มิ.ย. 63 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน โอนทุนสำรองตามกฎหมาย เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น(รวม Par) ลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้น และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
1 มิ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ค. 63 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ค. 63 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน โอนทุนสำรองตามกฎหมาย เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น(รวม Par) ลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้น และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ค. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ค. 63 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
20 พ.ค. 63 รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
15 พ.ค. 63 รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านเพิ่มเติม
14 พ.ค. 63 การขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม
1 เม.ย. 63 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
30 มี.ค. 63 แจ้งเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
18 มี.ค. 63 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนจดทะเบียน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 63 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
4 ก.พ. 63 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) อ่านเพิ่มเติม
3 ก.พ. 63 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อ่านเพิ่มเติม
23 ม.ค. 63 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม
21 ม.ค. 63 แจ้งการลาออกของกรรมการ อ่านเพิ่มเติม
18 ธ.ค. 62 วันหยุดประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
17 ธ.ค. 62 แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์บริษัท อ่านเพิ่มเติม
26 พ.ย. 62 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 อ่านเพิ่มเติม
26 พ.ย. 62 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อ่านเพิ่มเติม
25 พ.ย. 62 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 62 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้น อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ย. 62 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อ่านเพิ่มเติม
18 ต.ค. 62 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อ่านเพิ่มเติม
2 ต.ค. 62 รายงานความคืบหน้าคดีความกับบริษัท ฟอร์ซี จำกัด อ่านเพิ่มเติม
26 ก.ย. 62 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อ่านเพิ่มเติม
10 ก.ย. 62 แจ้งการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งกับบริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และการปิดบริษัทย่อย อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
8 ส.ค. 62 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อ่านเพิ่มเติม
6 ส.ค. 62 แจ้งการเข้าสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งกับบริษัท ฟอร์ซี จำกัด อ่านเพิ่มเติม
5 ส.ค. 62 แจ้งการลาออกของกรรมการ อ่านเพิ่มเติม
31 ก.ค. 62 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ค. 62 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อ่านเพิ่มเติม
23 ก.ค. 62 ความคืบหน้าคดีความกับบริษัท แซมส์ สปอร์ต รีเทล จำกัด อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 62 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อ่านเพิ่มเติม
1 ก.ค. 62 แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์บริษัท อ่านเพิ่มเติม
28 มิ.ย. 62 รายงานความคืบหน้าด้านการจัดทำงบการเงิน (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 62 รายงานความคืบหน้าด้านการจัดทำงบการเงิน อ่านเพิ่มเติม
26 มิ.ย. 62 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อ่านเพิ่มเติม
17 มิ.ย. 62 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้น (แก้ไข Template) อ่านเพิ่มเติม
13 มิ.ย. 62 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้น อ่านเพิ่มเติม
5 มิ.ย. 62 ชี้แจงข้อพิพาทกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ่านเพิ่มเติม
27 พ.ค. 62 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
24 พ.ค. 62 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม
23 เม.ย. 62 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม
4 เม.ย. 62 ชี้แจงแนวทางการแก้ไขเหตุเพิกถอนเบื้องต้นกรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม
27 มี.ค. 62 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม
19 มี.ค. 62 แจ้งการเพิ่มเติมรายละเอียดในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม
25 ก.พ. 62 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม
25 ก.พ. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม
25 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
25 ก.พ. 62 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
14 ก.พ. 62 รายงานความคืบหน้าด้านการจัดทำงบการเงินปี 2560 อ่านเพิ่มเติม
1 ก.พ. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม
1 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
1 ก.พ. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
1 ก.พ. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม
1 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) อ่านเพิ่มเติม
1 ก.พ. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
31 ม.ค. 62 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม
22 ม.ค. 62 รายงานความคืบหน้าด้านการจัดทำงบการเงินปี 2560 และความคืบหน้าแผนดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม
2 ม.ค. 62 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนประจำไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม