ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมู...

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2 013 7137-8
เบอร์โทรสาร (+66) 2 013 7137-8 #5
เว็บไซต์ slm.co.th
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการผลิตสื่อรายการออนไลน์ และบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ผลิตสื่อโฆษณา ผลิตละครโทรทัศน์และซีรี่ย์ และมีเดียเอเจนซี่
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการ
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 31 มกราคม 2545
ราคาพาร์ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 141,314,345.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 128,077,700.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 256,155,401 หุ้น

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์  (+66) 2 013 7137-8
เบอร์โทรสาร  (+66) 2 013 7137-8 #5
ประเภทธุรกิจ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคให้บริการวางแผนทางธุรกิจ และสนับสนุนบริษัทในเครือ
ทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท

 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2 009 9000
เบอร์โทรสาร (+66) 2 009 9991

 

ผู้สอบบัญชี นาย บุญเลิศ แก้วพันธ์ุพฤกษ์      ผู้สอบบัญขีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
ที่ตั้งสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2 634 5398
เบอร์โทรสาร (+66) 2 634 5399

 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 77/131-132 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2 440 0288
เบอร์โทรสาร (+66) 2 440 0298