ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถื...

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล 46,982,775 18.34%
2. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 35,425,542 13.83%
3. นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์ 31,572,866 12.33%
4. น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน 29,914,223 11.68%
5. นาย การัณย์ จาวาลา 14,001,627 5.47%
6. นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล 12,807,770 5.00%
7. Bloom Well Corporation Limited 6,393,705 2.50%
8. นาย อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล 5,762,781 2.25%
9. นาย ธันว์ วุฒิธรรม 5,683,580 2.22%
10. นาย พิรชัช พุฒิแสงภักดี 5,123,108 2.00%