ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

คำอธิ...

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2567

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2566

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2566

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2566

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2567

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2566

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2566

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2566

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2566

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2564

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2564

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2564

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2563

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2563

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2563

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2559

ดาวน์โหลด