จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยา...

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการทำงาน และเผยแพร่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้า

“ลูกค้า” ถือเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยยึดถือหลักการที่ว่า บริษัทจะต้องส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรังสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทและลูกค้ามีความใกล้ชิด โดยความสำเร็จของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของความเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยถือว่าทั้งบริษัทฯ และคู่ค้าและเจ้าหนี้ ต่างก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

3. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส และสร้างผลการดำเนินที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการแข่งขันที่เป็นมิตร และส่งเสริมการแข่งขันระหว่างกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบริษัทและคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพื่อให้อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อทุกธุรกิจ ธุรกิจโฆษณาก็เช่นกัน เราต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรบุคคลที่เต็มไปด้วยศักยภาพ และพร้อมที่จะเติบโตร่วมกันกับบริษัท ดังนั้น เราจึงยึดถือแนวปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

7. การปฏิบัติตนของพนักงาน

พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความสุขและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

8. การรับและให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจที่ดีนั้น ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และไม่ควรให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง การรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเหมาะสมในแต่ละวาระและถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานจึงควรหลึกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะที่เกินกว่าเหตุหรือเกินกว่าความสัมพันธ์ปกติกับบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัท

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมอันดี

10. ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การใช้ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลและใช้ทรัพย์สินด้วยความระมัดระวัง มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดที่มิใช่เพื่อบริษัท โดยข้อมูลและทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11. ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัท มีไว้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พนักงานต้องใช้งานและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องและดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมูลที่หากมีการเปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้บริษัทเสียหายหรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีความสำคัญ ดังนั้น การจัดทำ เก็บรักษา หรือเปิดเผยข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

13. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ผู้ด้อยโอกาส หรือความพิการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิมนุุษยชน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ


กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ


กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร


กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน