ช่องทางการร้องเรียน

ช่องท...

ช่องทางการร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนร้องเรียน ดังนี้

  • ลักษณะและรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  • รายชื่อของบุคคลที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมูลเหตุที่ทำให้เชื่อ
  • วัน เวลา สถานที่ และแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานสำหรับการสอบสวน
  • ความเสียหายที่คาดว่า จะเกิดขึ้น
  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1.ทางไปรษณีย์
เรียน ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2.ทางอีเมล์
E-mail: contact@slm.co.th

โปรดกรอกรายละเอียด ทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

ช่องทางร้องเรียน