นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบา...

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจตามโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประวัติการจ่ายปันผล

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (3.36) (5.91) (0.77) (0.19) (0.35) (0.20) 0.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)