คณะกรรมการ-นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ

ข้อมู...

นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 เมษายน 2561
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • มหาบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดันดี ประเทศสก็อตแลนด์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13” วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกิติมศักดิ์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สบายมันนี่ จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด
ก.พ. 2563 - พ.ค. 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ก.ย. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ก.พ. 2565 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - ก.ย. 2565 ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี 2559 - 2560 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - 2560 กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีวีดี ชอปปิ้ง จำกัด
ปี 2558 - 2561 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - 2560 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจพี เวิลด์ เทรดดิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2554 ที่ปรึกษา สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปี 2548 - 2552 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ
ปี 2545 - 2554 รองประธาน The International Union for Housing Finance
ปี 2545 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2545 - 2547 ประธาน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 209/2558
 • หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP)” รุ่น 28/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน (15 ม.ค. 2558 - 18 มิ.ย. 2558)
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานคร รุ่นที่ 1) โดยกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาเมือง ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (15 - 25 ม.ค. 2552)
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 (มี.ค. - ก.ค. 2551)
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์์การมหาชน” รุ่นพิเศษ โดยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 6 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นาย อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 3 กุมภาพันธ์ 2563
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (*ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาชิ้ง จำกัด
ปี 2556 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด
ปี 2555 - 2564 กรรมการ บริษัท แอปริคอท จำกัด
ปี 2555 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 209/2566

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 18.34% (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาง รัตตวัลย์ โพธิ์หาญรัตนกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 3 กุมภาพันธ์ 2563
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาชิ้ง จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โภคินวิศุทธ์ จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเชส อีลิท จำกัด
ปี 2555 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 209/2566

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 4 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 12.33% (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ซึ่งตำแหน่ง กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาย มนชิต สุรชัยดังถวิล

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 มีนาคม 2567
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University)

ประสบการณ์ทำงาน

มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อย)
ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ / อิสระ
ธ.ค. 2564 - พ.ย. 2565 Vice President - Head of Food Business บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2562 - พ.ย. 2564 Operation Director บริษัท วีอีท จำกัด
ส.ค. 2562 - ม.ค. 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมของบริษัท)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นาย ชำนาญ วังตาล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมาแชล ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา เซนต์วินเซนต์วิทยาลัย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอส ซี ดับเบิลยู จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่า นครินทร์ จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทูรธนากร จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านชิดธารา จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอคิว วิลเลจ จำกัด
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - พ.ค. 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 114/2558

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 11 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นาย สง่า ตันติอมรพงษ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2564
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

29 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 67 เลขานุการบริษัท บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอชเค แอนด์ โค จำกัด
ปี 2565 - ก.พ. 2566 กรรมการ บริษัท เอ็นพี พิโก จำกัด
ปี 2564 - ก.พ. 2566 กรรมการ บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2560 - ก.พ. 2566 เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแล / ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ต.ค. 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2558 - ม.ค. 2560 ผู้จัดการสำนักกรรมการ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “เลขานุการบริษัท” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาว อัญชลี จงคดีกิจ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2565
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี