คณะกรรมการ

นาย ข...

นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 เมษายน 2561
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • มหาบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดันดี ประเทศสก็อตแลนด์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13” วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - พ.ค. 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ก.ย. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - 2561 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี 2559 - 2560 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - 2560 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีวีดี ชอปปิ้ง จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ปี 2557 - 2560 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจพี เวิลด์ เทรดดิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 209/2558
 • หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP)” รุ่น 28/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน (15 ม.ค. 2558 - 18 มิ.ย. 2558)
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานคร รุ่นที่ 1) โดยกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาเมือง ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (15 - 25 ม.ค. 2552)
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 (มี.ค. - ก.ค. 2551)
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์์การมหาชน” รุ่นพิเศษ โดยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3 บริษัท

นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2564
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท Financial Analysis, University of San Francisco
 • ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ GEP (Myanmar) Co., Ltd.
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Planet Energy Holdings Pte Ltd.
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Noble Planet Pte Ltd.
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Wealthy Capital Consulting Ltd.
ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โนว่า เอเชีย จำกัด
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ AVA Asia Co., Ltd.
ปี 2557 - 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 140/2560

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 10 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 3 กุมภาพันธ์ 2563
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (*ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาชิ้ง จำกัด
ปี 2556 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอปริคอท จำกัด
ปี 2555 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสาว รัตตวัลย์ กังสดารพร ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 3 กุมภาพันธ์ 2563
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาชิ้ง จำกัด
ปี 2555 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โภคินวิศุทธ์ จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเชส อีลิท จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 4 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ซึ่งตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นาย ณรุจ วิวรรธนไกร

ตำแหน่ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤศจิกายน 2560
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด
ปี 2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :
 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 140/2560
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 24.77% (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นาย ชำนาญ วังตาล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมาแชล ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา เซนต์วินเซนต์วิทยาลัย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - 2559 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 - 2553 กรรมการ บริษัท มิลเลียไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
ปี 2551 - 2552 กรรมการ ธนาคารไทยสินทรัพย์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :
 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 114/2558
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤศจิกายน 2560
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2563 - 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 - ปัจจุบัน วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย ระดับอาวุโส (Counsel) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษด้านบรรษัทภิบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2558 - 2560 ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
ปี 2552 - 2558 วิทยากรพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาคมนักลงทุนไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :
 • หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 272/2562
 • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 154/2561
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นาย สง่า ตันติอมรพงษ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2564
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • ประกาศนียบัตร กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ต.ค. 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2558 - ม.ค. 2560 ผู้จัดการสำนักกรรมการ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :
 • หลักสูตร “เลขานุการบริษัท” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี