คณะผู้บริหาร-นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์

ข้อมู...

นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้อำนวยการสายงานละครโทรทัศน์และซีรี่ส์
รักษาการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 มกราคม 2564
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

  • Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาชิ้ง จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โภคินวิศุทธ์ จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเชส อีลิท จำกัด
ปี 2555 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

  • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 209/2566

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 4 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 12.33% (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ซึ่งตำแหน่ง กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาย อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานผลิตสื่อออนไลน์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2564
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (*ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาชิ้ง จำกัด
ปี 2556 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด
ปี 2555 - 2564 กรรมการ บริษัท แอปริคอท จำกัด
ปี 2555 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

  • หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 209/2566

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 18.34% (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาง รัตตวัลย์ โพธิ์หาญรัตนกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

นาง รัตตวัลย์ โพธิ์หาญรัตนกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 พฤศจิกายน 2562
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ปี 2559 - 2560 Account Manager บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด
ปี 2557 - 2558 Account Executive บริษัท แอปริคอท จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (RECORD DATE) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนาย อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย ชัชวาล วิศวบำรุงชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนงานละครโทรทัศน์และซีรีส์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 มีนาคม 2567
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนงานละครโทรทัศน์และซีรีส์ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - มี.ค. 2567 ผู้จัดการฝ่ายละครโทรทัศน์และซีรีส์ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 Project Manager บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศ)ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี