เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

     ...

        บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทเชื่อว่าสุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน และการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความใส่ใจในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัทสนับสนุนและเคารพความเท่าเทียมกันทางเพศ และการไม่ละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่างกาย หรือสถานะทางสังคม

เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่่มีีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ต่อต้านการจ้างงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงให้ความสำคัญและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม การไม่เลือกปฏิบัติ และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงานและในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงสนับสนุนการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุขและยุติธรรม และมีสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลองค์กรอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

ภาพรวมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบรายการออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิกับบุคคลอื่น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยสุจริตและเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำกับดูแลกิจการ