โครงสร้างการจัดการ

ข้อมู...

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้