โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมู...
บริษัท/บริษัทย่อย

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

% การถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไทย
บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด ไทย 100%