Shareholder Information

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น...

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 62,996,242 24.59
2. นาย ธันว์ วุฒิธรรม 62,294,512 24.32
3. น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน 22,947,223 8.96
4. นาย ชนน วังตาล 21,398,627 8.35
5. นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล 12,807,770 5.00
6. BLOOM WELL CORPORATION LIMITED 6,393,705 2.50
7. นาย พิรชัช พุฒิแสงภักดี 5,123,108 2.00
8. น.ส. ประภาพิมพ์ ลิปตพัลลภ 5,121,678 2.00
9. นาง นุศรา ลิปตพัลลภ 5,121,676 2.00
10. นาย อภิชัย หิรัญตระกูล 3,434,132 1.34